#FREE PDF ç Osmanlı Sarayında Hayat ⚦ eBook or E-pub free

#FREE PDF à Osmanlı Sarayında Hayat ð Topkap Saray , devasa bir imparatorlu un, k tay bu uk as r y netti i merkez Osmanl n n en parlak, en s n k en muhte em, en ac en ne eli, en hazin g nlerinin ahidi Burada her k enin bir hik yesi vard r, her hat ran n bir izi Sarayda, Osmanl padi ah na selam vermek istemeyen Rus el inin ba na gelenlerden Enderun daki talebelerin sabah uyan na padi ah n bir g n n nas l ge irdi inden merasimlerdeki muhte em disipline kadar neler ya anmam t r ki Osmanl Saray nda Hayat , Topkap Saray n n ahit oldu u nice h diseyi tarihin karanl k sayfalar ndan g n m ze ilber Ortayl n n o ho slubuyla aktar yorKitab n sayfalar n evirirken yeni erilerin Divan Meydan ndaki nidalar n , a lar n saraya yemek yeti tirme tela lar n duyacaks n z Can na k y lan padi ah n l ile rperecek, yeni do an bir ehzadenin enlikleriyle ne eleneceksiniz H rka i Saadet ziyaretleriyle hislenecek, III Selim in musiki na meleriyle rahatlayacaks n zSarayda ya ananlar kulaktan dolma bilgilerden, dedikodulardan, ikinci s n f romanlardan de il, ilber Hoca dan renmek ve Osmanl tarihine saray n penceresinden bakmak i in sizi eserin sayfalar na davet ediyoruz Topkap y turistlerden evvel kendimize retmek i in ilber hoca adeta elimizden tutup oda oda, taslik taslik gezdirirken bir yandan da saray tarihini, siyasi ve sosyal hayatini anlatiyor. Saray ad m ad m gezsem bu kadar bilgi sahibi olamazd m san r m Ba ar l ama s k c olmayan tasvirler kitab h zla okutuyor. Osmanl lar konusunda ilk dan lmas gerekenlerden olan lber Ortayl n n k lt eseri Zaman nda m zenin m d rl n de yapm olan lber Hoca, hanedanl n saray ya ant s yla ilgili bilgileri neredeyse ilk elden sundu u bu kitapta ayn zamanda m ze durumundaki saray n rehberli ini yapmakta.