(((DOWNLOAD))) ↷ Osmanlı'da Bir Vampir: Béla ⇱ PDF eBook or Kindle ePUB free

G zel ama eksik bir roman yani elimizde Osmanl Istanbul unda ter r estirebilecek, neler neler yapabilecek bir vampir var ama ba na gelenler, yapt klar k eklik daha ok vampir parodisi gibi Ka r lm bir f rsat diyebilirim bu kitap i in ok daha g zel, m thi bir roman olabilirmi. (((DOWNLOAD))) ☠ Osmanlı'da Bir Vampir: Béla ↻ Bu vampir ba a B la Osmanl da bir vampirBir vampir, stelikkul b n n yesi, yani bir overdoselaya nda hayat n kaybedip vampir olmu Ve Osmanl stanbulunda k ekli e merak sar p bir de firari yeni eriye g n l d r yor nc Tekil ah s, Adresinde Bulunamad , vey adl kitaplar yla tan nan Mehmet Bil l yepyeni bir kitapla d nd G ncel siyasal g ndermeleri olan ok zel bir kitap yk ve romanlar yla edebiyat yolculu unu sessiz ve derinden s rd ren Mehmet Bil l, bu kez Osmanl n n h k m s rd bir hayat n i inde, kurbanlar n avlamaya k yamayan bir vampirle bulu turuyor okurunu B la n n i ine d t her olay soluksuz bir izle e do ru giderken, l m kal m aras nda gidip gelen acemi bir vampirin varolu hik yesine de tan kl k ediyoruz G ncel siyasi g ndermeler i eren, yal n anlat m , s r kleyici kurgusuyla dikkat eken B la, Nar Kitap etiketiyle t m kitap larda l y llarda Romanya n n liman ehri K stence de, bir yabankedisi gibi ya ayan,ya ndaki B la, dayan lmaz di a r s n dindirmesi i in Rus k kenli Dema n n kap s na dayan r Y re halk n n t m sa l k problemlerini kendine zg y ntemlerle zen Dema, B la n n di ini eker ve a r s n gidermesi i in ona bir t r uyu turucu verir Uyu turucunun benzersiz etkisiyle her eyi ba ka t rl g rmeye ba layan, kendini ilk kez sevmeye de er bulan ve bir ruhu oldu unu fark eden B la, k sa s rede ba ml hale gelir Dema n n d kk n ndan ald bir kavanoz dolusu uyu turucuyu b y k bir a g zl l kle t ketir ve a r doz sonucu kalbi durur ld san larak topra a g m len B la, ya l bir vampir taraf ndan d n t r lerek l ms z hayata ad m atar Resimli tarih kitaplar na zg , canl kanl sahnelerle, s r kleyici bir anlat mla ilerleyen e lenceli bir roman Osmanl da Bir Vampir Kitab bitirdi inizde kahraman n yeni maceralar n merak ediyorsunuz Murathan Mungan ncelikle i erikten ba ms z olarak, yazar n tarz n sevdi imi ve kitab n gayet ak c oldu unu s ylemeliyim.Ancak Elinde Vampir gibi a r bir karakter ve Osmanl D gibi zengin tarihi bir kaynak varken, Ba ka se enek yokmu gibi, k eklik ve vampirli in harmanlanmas bana cidden komik geldi zellikle k eklikle ilgili ayr nt lar neredeyse sayfa atlay p okudum.Karakterler aras ndaki ili kiler kopuk, a r bir anlat m yok, aksiyon desem o da yok K sacas malzeme iyi se ilmi ama zay f bir k ncelikle i erikten ba ms z olarak, yazar n tarz n sevdi imi ve kitab n gayet ak c oldu unu s ylemeliyim.Ancak Elinde Vampir gibi a r bir karakter ve Osmanl D gibi zengin tarihi bir kaynak varken, Ba ka se enek yokmu gibi, k eklik ve vampirli in harmanlanmas bana cidden komik geldi zellikle k eklikle ilgili ayr nt lar neredeyse sayfa atlay p okudum.Karakterler aras ndaki ili kiler kopuk, a r bir anlat m yok, aksiyon desem o da yok K sacas malzeme iyi se ilmi ama zay f bir kitap B la, 27 ya nda, ya am diye n ne konulan zorluklarla bo u urken ans eseri onu vampir haline getiren Beybabas ile birlikte, do du u Balkan topraklar ndan stanbul a getirilen gen bir adam 1820 lerin sonlar nda, Tahtta padi ah 2 Mahmut un oldu u stanbul sa yeni bir hayat a ba l yor Kitap, bir tarihi roman, bir vampir roman ya da bir a k roman olarak okunabilir Yazar hepsine uygun bir tav r sergilemi kitap boyunca Ama tarihi bilgiler g n m zde an lar n yazan bir vampirin kaleminden B la, 27 ya nda, ya am diye n ne konulan zorluklarla bo u urken ans eseri onu vampir haline getiren Beybabas ile birlikte, do du u Balkan topraklar ndan stanbul a getirilen gen bir adam 1820 lerin sonlar nda, Tahtta padi ah 2 Mahmut un oldu u stanbul sa yeni bir hayat a ba l yor Kitap, bir tarihi roman, bir vampir roman ya da bir a k roman olarak okunabilir Yazar hepsine uygun bir tav r sergilemi kitap boyunca Ama tarihi bilgiler g n m zde an lar n yazan bir vampirin kaleminden kt i in olsa gerek zaman s ralamas na uymadan bug n n tabir, tan m ve ara lar ile 1800 leri anlatan bir kurguyla sunuluyor Yani B la, daha benzin motorlu otomobiller kef edilmeden nce, s f rdan y z kilometre h za kan bir otomobil gibi h zlanabiliyor ya da elektri e tutulmu gibi sars labiliyor, filan view spoiler Yazmazsam eksik kal r Kitapta B la ile G ne aras ndaki a k n, erkekler aras bir a k oldu unu s ylemeyi ihmal etmemeli hide spoiler Harika ve ilgin bir konu ve yetenekli bir yazar, ama baz hik ye se imleri ve fazlas yla g steri i betimlemeler beni kopard aralarda Kesinlikle okuruna g re okunup yarg lanmal. kendi ba na zaten ilgin mehmet bilal in al ld k tarz ndan farkl elbette ama harika ve s r kleyici bir d nem roman , vampir aksiyonu Kitab n yar s na kadar ilgimi eken ama belli bir noktas ndan sonra bir an nce bitse dedi im kitaplardan..